Wijzigingen GMP+ FC schemadocumenten 2016

24 maart 2016

Eind vorig jaar heeft het International Expert Committee het finale advies gegeven om een aantal GMP+ schema documenten aan te passen. Het gaat om een algemene aanpassingsronde, die GMP+ International elk 1 à 1,5 jaar uitvoert. De laatste grote wijzigingsronde betrof de documenten die per 1 januari 2015 zijn gepubliceerd.

Waarom?

Het advies om wijzigingen aan te brengen had een aantal redenen:

 • Veranderende definities in EU wetgeving: De GMP+ standaarden beogen op dit punt aan te sluiten bij de wetgeving.
 • Er stonden op enkele plekken in de standaarden redactionele fouten, o.a. verkeerde verwijzingen, woorden of soms delen van zinnen waren weggevallen, woorden waren foutief vertaald, enz. Dit is allemaal zo goed mogelijk hersteld.
 • Sommige voorwaarden waren niet duidelijk. In overleg met de experts uit de Subcommittees en het International Expert Committee is geprobeerd deze voorwaarden beter te formuleren, of is een toelichting opgenomen.

Hieronder volgen een paar toelichtingen op de belangrijkste wijzigingen:

 • Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen vastgesteld. Het gaat, zoals eerder aangegeven om verduidelijkingen en aanvullingen op detailniveau.
 • In de EU-regelgeving zijn al enkele jaren geleden nieuwe definities opgenomen voor verschillende diersoorten. Er is nu sprake van ‘voedselproducerende dieren’ en ‘niet-voedselproducerende dieren’. Deze termen zijn nu opgenomen in een vernieuwde definitie voor ‘huisdieren’ en ‘huisdiervoeders’, die in het GMP+ FC scheme gebruikt worden.
  Het is wellicht goed om nog eens duidelijk te maken dat de definitie die in het GMP+ FC scheme voor huisdieren wordt gebruikt, meer diersoorten omvat dan uitsluitend niet-voedselproducerende dieren. Ook niet-professioneel (= hobbymatig) gehouden voedselproducerende dieren vallen onder deze definitie. Deze definitie sluit aan bij de zienswijze die als sinds jaren in het GMP+ FC scheme op dit punt wordt gehanteerd.
  Voor de productie van huisdiervoeders (kortweg: voeders voor niet-voedselproducerende dieren én hobbymatig gehouden voedselproducerende dieren) gelden in het GMP+ FC scheme enkele bijzondere bepalingen en uitzonderingen.
 • Als een bedrijf een GMP+ geborgd product wil kopen, dient hij dit aantoonbaar duidelijk te maken aan zijn leverancier. De strikte bepaling dat hier altijd sprake moet zijn van een officieel contract is veralgemeniseerd. Dit geeft meer mogelijkheden om aan te sluiten bij gangbare handelspraktijken maar houdt de essentie van de bepaling in stand.
 • In de GMP+ B4 ‘Transport’ stonden tegenstrijdige bepalingen over het uitvoeren van een LCI door een bevrachter. Dit is nu aangepast. Er geldt nog steeds: een bevrachter kan niet zelf een LCI uitvoeren.
 • In de standaard voor binnenvaarttransport zijn enkele verduidelijkingen opgenomen.

Zoals gebruikelijk zijn de gewijzigde teksten duidelijk gemarkeerd. Bovendien is in de Historietabel (blz. 2 van de normdocumenten) de aard van de wijziging kort omschreven. De wijzigingen dienen te zijn geïmplementeerd op de datum is aangegeven in de Historietabel.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws