Tijdelijke maatregelen in verband met lage waterstanden van rivieren en kanalen in Noordwest Europa

maandag 19 november 2018

Door extreem lage waterstand van rivieren en kanalen in Noordwest Europa verloopt aanvoer van grondstoffen voor diervoeder via binnenvaartschepen op dit moment traag en dreigt op sommige trajecten zelf stil te komen liggen. Door de aanhoudende droogte wordt verwacht dat het water nog verder daalt. Door deze knelpunten komt continuïteit van de productie van veevoer in gevaar, waardoor mogelijk ook voor GMP+ FSA deelnemers tijdelijk tekort aan voldoende GMP+ geborgde opslag en transportcapaciteit per as ontstaat. GMP+ International is door belanghebbenden gevraagd haar medewerking te verlenen aan het oplossen van deze specifieke knelpunten.

Tijdelijke maatregelen

Om voldoende geschikte opslag en wegtransportcapaciteit te creëren, waarmee weggevallen transport per binnenvaart kan worden opgevangen, en daarmee continuïteit van de aanvoer en opslag van diervoedergrondstoffen veilig te stellen, heeft GMP+ International conform GMP+ A1, artikel 11.1 het volgende vastgesteld: 

1. Een tweetal reeds bestaande poortwachtersprotocollen wordt per direct beschikbaar gesteld voor gebruik in alle getroffen 
    gebieden:

Poortwachtersprotocol voor wegtransport (GMP+ BA10, Annex 9, sectie A)
Poortwachtersprotocol voor op- en overslag (GMP+ BA10, Annex 10)

2. Het poortwachtersprotocol voor binnenvaarttransport (GMP+ BA10, Annex 9, sectie B) kan met een iets gewijzigde inhoud
    gebruikt worden in de getroffen gebieden. Deze wijziging kunt lezen in de annex.

Toelichting bij 1

Het beschikbaar stellen van deze poortwachtersprotocollen geeft GMP+ FSA gecertificeerde deelnemers in de getroffen gebieden tijdelijk de optie gebruik te maken van niet-gecertificeerd wegtransport en op- en overslag. Enkele belangrijke voorwaarden met betrekking tot deze protocollen zijn:

 • Ze kunnen alleen worden toegepast door GMP+ FSA gecertificeerde producenten en handelaren
 • Dat de deelnemer een kwaliteitsborgingovereenkomst sluit met het niet-gecertificeerde transportbedrijf / op- en overslagbedrijf waarin de rechten en plichten met betrekking tot het garanderen van de GMP+ FSA voorwaarden geborgd zijn.
 • Zogenaamde A-landenlijst (GMP+ BA10, Annex 9 en 10) is niet van toepassing.
 • De deelnemer instrueert het gecontracteerde niet-gecertificeerde transport- / opslagbedrijf met betrekking tot de transport- / op- en overslagvoorwaarden zoals            
                - reiniging en / of desinfectie in overeenstemming met de IDTF,
                - registraties bijhouden als onderdeel van T&T,
                - wat te doen wanneer er een afwijkende lading wordt getransporteerd
                - adequate hygiëne en ongediertebestrijding
  De vrijgaveprocedure geldt wanneerverboden ladingen zijn getransporteerd. Dan moet het laadcompartiment zijn 
  vrijgegeven voor het transport van GMP+ diervoeders.
 • De GMP+ FSA deelnemer voert een initiële inspectie uit bij het niet-gecertificeerde transport- / op- en overslagbedrijf, om het bovenstaande te verifiëren. Verder spreekt het vanzelf dat alle voorgeschreven inspecties worden uitgevoerd, de noodzakelijke registraties worden bijgehouden en beschikbaar zijn. 

Zie GMP+ BA10 ‘Minimumvoorwaarden Inkoop’, Annex 9, sectie A en 10 voor het volledige overzicht van de voorwaarden.

Toelichting bij 2

Het tijdelijke poortwachtersprotocol  voor binnenvaarttransport is als annex bij deze nieuwsbrief gevoegd. Het mag gebruikt worden in de getroffen gebieden door producenten en handelaren met de scope Bevrachting binnenvaarttransport. Daarnaast mogen ook bevrachters met deze scope dit protocol gebruiken.

Nog enkele maatregelen

Aanvullend op het voorgaande dienen de deelnemers die gebruik maken van deze tijdelijke maatregelen het volgende in acht te nemen: 

3. Getroffen gebieden: de deelnemer dient zelf aannemelijk te maken dat hij onoverkomelijke hinder ondervindt van de lage
    waterstanden en zodoende gebruik mag maken van deze oplossing.

4. De deelnemer dient de protocollen correct toe te passen en de correcte uitvoering ervan aan haar GMP+ auditor aan te
    kunnen tonen.

5. Voor het toepassen van deze protocollen is geen ontheffing nodig.

Onmiddellijk van kracht

Deze maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing en blijven in principe tot 1 april 2019 van kracht. Tot aan deze datum zal de situatie voortdurend worden gemonitord. Mocht het nodig zijn, zal GMP+ International ruim voorafgaand aan de einddatum de deelnemers informeren over een eventuele verkorting of verlenging van de toepassing. Gezien de onzekere looptijd van deze tijdelijke maatregelen zijn langdurige contracten met niet gecertificeerde opslag- en transportbedrijven niet aan te bevelen.