Early Warning System & het GMP+ Feed Certification scheme

29 sierpnia 2016

Diervoederbedrijven dienen ieder kritisch punt in hun productieproces dat essentieel is voor voederveiligheid te identificeren. Zodra dit is gedaan, dienen ze ervoor te zorgen dat er adequate beheersmaatregelen worden toegepast en dienen ze deze voortdurend te actualiseren en te evalueren.

Binnen de GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) module, vormt het Early Warning System (EWS) een belangrijk vangnet voor het beperken van de grootte of het verminderen van een (potentieel) probleem in een vroegtijdig stadium met behulp van adequate maatregelen.

Het doel van EWS is het melden van onregelmatigheden met betrekking tot voe-derveiligheid en het mogelijk maken van een snelle reactie en snelle communicatie over (nieuwe) gevaren en risico’s in de gehele diervoederproductieketen voor dier-voeder, met als doel het voorkomen of beperken van de schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu.

Inhoudelijke wijzigingen

Melding onveilig diervoeder

Een belangrijke wijziging betreft de verruiming van de EWS meldplicht. Met ingang van dd mm 2016 dienen deelnemers ieder signaal of waarneming van onveilig diervoeder te melden bij GMP+ International en de certificatie-instelling. Voorheen moesten deelnemers een EWS melding doen in geval van een overschrijding van wettelijke en/of GMP+ normen. Op basis van advies van de vertegenwoordigers van de diervoedersector in de GMP+ committees is de meldplicht verruimd zodat nu ook melding moet worden gemaakt van contaminanten waarvoor geen wettelijke en/of GMP+ norm bestaat maar die wel een risico vormen voor de diervoederveiligheid.

Melden binnen 12 uur

De meldtermijn van 12uur is verduidelijkt. Deelnemers dienen binnen 12 uur na bevestiging van de contaminatie een EWS melding te doen. Deze voorwaarde was al van toepassing en is dat nog steeds. Nieuw is:

indien de deelnemer geen bevestigingsanalyse laat uitvoeren (dit is namelijk niet verplicht) dient de melding binnen 12 uur na vaststelling van de contaminatie te worden gedaan.

Notifying within 12 hours after detection or confirmation becomes more important when the situation is not under control. If the situation is under control the participant may deviate from the requirement to notify within 12 hours after detection or confirmation. It is the responsibility of each participant to assess whether the situation is under control or not. The assessment must be motivated and documented.

Meetonzekerheid

In de oude situatie moesten deelnemers rekening houden met de meetonzekerheid indien melding werd gemaakt op basis van laboratoriumresultaten. Mede doordat een uitleg ontbrak over hoe daarmee rekening moest worden gehouden bestond hierover veel onduidelijkheid bij deelnemers. Op basis van consultatie met de relevante committees en andere experts is deze bepaling aangepast. Vanaf dd mm 2016 mogen deelnemers geen rekening houden met de meetonzekerheid.

Verduidelijkingen

Beslisboom

De beslisboom die deelnemers kunnen gebruiken om te bepalen of een EWS melding nodig is, is vernieuwd! Aan de hand van enkele (nieuwe) vragen wordt duidelijkheid gegeven wanneer een EWS melding verplicht is en wanneer niet. De beslisboom is op een aansprekende vorm weergegeven. Bovendien is de beslisboom verplaats van een annex naar de hoofdtekst (Hoofdstuk 2).

Verkort digitaal meldformulier

Vanwege opmerkingen en vragen van deelnemers over de lengte van het meldformulier is een nieuw, verkort meldformulier gemaakt die deelnemers digitaal kunnen versturen. Hiermee kunnen deelnemers sneller en eenvoudiger een melding maken.

Rollen EWS benoemd en toegelicht

In hoofdstuk 2 wordt het doel van het Early Warning System uitgelegd. Ook  is vanwege vragen van deelnemers een tekst opgenomen die helderheid geeft over de verantwoordelijkheden van betrokken organisaties (bedrijf, CI en GMP+ International).

Vertrouwelijkheid van informatie

GMP+ International behandelt EWS meldingen vertrouwelijk. In bepaalde situaties deelt GMP+ International relevante informatie over een incident met derden. Die situaties zijn uitgelegd in een nieuw hoofdstuk.

Lay-out en redactionele wijzigingen

Om de leesbaarheid te verbeteren, is de lay-out van het gehele document aangepast. De hoofdstukken 3 en 4 zijn samengevoegd in een nieuw hoofdstuk 3. Daarnaast zijn teksten in enkele kaders met toelichting samengevoegd. De contactgegevens van GMP+ International zijn bijgewerkt.

EWS enquête

Onlangs heeft GMP+ International een enquête gehouden onder deelnemers die in een EWS melding hebben gedaan in de periode 2015 t/m april 2016. De resultaten van de enquête zijn niet in deze vernieuwde GMP+ BA5 verwerkt. Nadere informatie over de resultaten volgt binnenkort.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje