Monitoring dioksyn i dioksynopodobnych PCB w tłuszczach i olejach

12 stycznia 2016

W standardach GMP+ FSA ustalono szczegółowe wymogi dla analizy dioksyn i dioksynopodobnych PCB w tłuszczach i olejach. Wymogi te są oparte o przepisy prawne UE. Otrzymujemy regularnie zapytania odnośnie stosowania i interpretacji tych wymogów. W biuletynie tym omówimy niektóre zagadnienia dotyczące tego tematu.

Gdzie można znaleźć te wymogi monitoringu?

Szczegółowe wymogi monitoringu dla tłuszczów i olejów znajdują się w dokumencie GMP+ BA4 “Minimalne Wymogi dla Pobierania Prób i Analiz’, rozdział 2.2.

Jakich produktów dotyczą?

Monitoring jest wymagany dla dioksyn i dioksynopochodnych PCB w wielu tłuszczach i olejach przeznaczonych do użycia w paszach. Przykładowo, w produktach tłuszczowych pochodzących z procesu przetworzenia nasion oleistych oraz z rafinacji olejów surowych. Jednak również dla tłuszczów i olejów wytwarzanych przy przetwarzaniu tłuszczów zwierzęcych lub w procesach mieszania tłuszczów.

Kto musi stosować wymagania?

Jak wyjaśniono we Wprowadzeniu, wymogi monitoringu są oparte na przepisach prawa UE. Jednakże poprzez umieszczenie ich w Aneksie GMP+ BA4, stosowanie tych wymogów stało się obowiązkowe dla wszystkich producentów, przetwórców i handlowców (w tym również importerów) uczestniczących w systemie GMP+ na całym świecie.

Zatem nie tylko firmy certyfikowane GMP+ ulokowane w Europie, bądź firmy eksportujące tłuszcze i oleje do Europy muszą prowadzić taki monitoring. Każda firma na świecie, produkująca, przetwarzająca lub handlująca produktami tłuszczowymi i olejami w ramach certyfikacji GMP+ musi stosować się do tych wymogów monitoringu. Kontrolowanie poziomu dioksyn i dioksynopochodnych PCB, w tym monitoring, jest uważane za istotny element bezpieczeństwa w skali globalnej, a tym samym za część systemu GMP+ FC scheme.

Częstotliwość monitoringu jest uzależniona od ryzyka.

Poszczególne rodzaje tłuszczów i olejów są wymienione w kilku tabelach w rozdziale 2.2. dokumentu GMP+ BA4. Każdy produkt z grupy tłuszczów i olejów został zaklasyfikowany do jednej z czterech klas, dla których ustalono minimalną częstotliwość monitoringu.

Klasa 1: W tej kategorii znajdują się produkty wysokiego ryzyka, co oznacza, że są zabronione do użycia w paszach.
Przykłady to: osady z dna zbiornika, deodestylaty z rafinacji chemicznej i produkty tłuszczowe pochodzące z czyszczenia statków i zbiorników.
Pełna lista zabronionych tłuszczów i olejów znajduje się w dokumencie <<GMP+ BA3 ‘Minimalne Wymogi Lista Negatywna’>>.

Klasa 2: Obejmuje tłuszcze i oleje, w których możliwe jest wystąpienie dioksyn i dioksynopodobnych PCB. Produkty te mogą być użyte w paszach jedynie po pozytywnym zwolnieniu. Pobieranie prób i analizy muszą być przeprowadzane dla max. 1000 ton. Przykłady to destylaty kwasów tłuszczowych, soapstocki lub oleje kwaśne.

Klasa 3: Obecność dioksyn i dioksynopodobnych PCB w tych produktach jest mało prawdopodobna. W kategorii tej znajduje się wiele różnych tłuszczów zwierzęcych ze zwierząt lądowych. Wymagany jest monitoring dla partii 2000 ton. Zatem jeśli produkcja roczna wynosi 20000 ton, należy przebadać 10 próbek rocznie.

Klasa 4: Tłuszcze i oleje zaklasyfikowane do tej klasy są uważane za dość bezpieczne. Do tej klasy należą rafinowane oleje lub tłuszcze, ale także szereg olejów surowych.

Minimalna częstotliwość monitoringu nie została określona. Każda firma określa właściwy monitoring na własna odpowiedzialność, w oparciu o zasady HACCP. Oczywiście firma musi być w stanie uzasadnić swój plan monitoringu w trakcie audytu.

Dalsze zmiany

Z uwagi na nowe Rozporządzenie UE Nr 2015/1905 podana powyżej klasyfikacja niektórych tłuszczów i olejów w tabelach dokumentu GMP+ BA4 zostanie zmieniona. GMP+ International opublikuje nowe tabele w najszybszym możliwym terminie.

Prosimy mieć na uwadze, że obowiązkiem firmy wprowadzającej na rynek takie tłuszcze i oleje jest sprawdzanie czy nie występują inne zagrożenia, które wymagają kontroli i monitoringu.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje