Przeciwko konkurencji, za tworzeniem koalicji

czwartek, 28 listopada 2019

Wśród firm certyfikowanych i innych systemów pojawiają się niekiedy nieporozumienia odnośnie roli zarządzających (innymi) systemami. Niektóre firmy uważają zarządzającego systemem za ‘władzę’, która narzuca zasady. Niektóre systemy bezpieczeństwa postrzegają innych zarządzających systemami jako konkurencję. Szkoda, ponieważ gdy idzie o interes społeczny (bezpieczeństwo pasz), nie powinno być konkurentów, a jedynie koalicjanci.

Blog 12 - Against competition, in favor of coalitions

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

‘Razem’ to jedna z naszych podstawowych wartości korporacyjnych. Podstawową zasadą GMP+ FSA jest to, że wszyscy uczestnicy są wspólnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo pasz w całym łańcuchu paszowym. Ale ‘razem’ dotyczy tak samo relacji pomiędzy łańcuchem żywnościowo-paszowym i handlem detalicznym; w końcu bezpieczna żywność nie może istnieć bez bezpiecznych pasz.

Poprzez nasze podejście łańcuchowe, GMP+ FSA przyczynia się do bezpiecznego procesu produkcyjnego: od skupu i transportu do przechowywania i w końcu do produkcji. Ściśle biorąc, tam kończy się nasza odpowiedzialność. Ale byłoby szkoda, gdyby ciężka praca łańcucha paszowego była niweczona przez zaniedbania w łańcuchu, który po nim następuje.

Optymalne połączenie

Główny element wizji GMP+ International to ‘Każdy na świecie powinien mieć dostęp do bezpiecznej żywności’. Aby to osiągnąć, każda firma w sektorze paszowym musi być oddana sprawie bezpiecznych pasz. Chociaż nasze standardy kończą się na zakończeniu procesu produkcji, mamy obowiązek względem naszej misji – i oczywiście względem społeczeństwa – zapewniać również optymalne połączenie z kolejną częścią łańcucha paszowego.

Dlatego właśnie GMP+ International aktywnie dąży do partnerstwa z systemami i organizacjami ‘dalej w linii’ łańcucha. Partnerstwa – w formie wzajemnej koordynacji odnośnie warunków, wymiany informacji i usprawniania, na przykład, polityki integralności – istnieją w Holandii (IKBs i ZuivelNL), Niemczech (QM-Milch), Polsce (Polish Beef Association) oraz na całym świecie (Global GAP).

Wiarygodny partner

Z ponad 18,000 firm certyfikowanych w około 89 krajach, czujemy się odpowiedzialni za zakotwiczenie naszego systemu – a, co za tym idzie, bezpieczeństwa pasz – w globalnym łańcuchu.

W wymiarze konkretnym, oznacza to że strony takie jak fermy inwentarza żywego, firmy produkujące żywność i handel detaliczny nie uważają GMP+ International za krytycznie nastawionego obserwatora z zewnątrz, lecz za wiarygodnego partnera. Dotyczy to w równym stopniu także innych systemów bezpieczeństwa; jeden globalny system jest nierealny, dlatego lepiej jest łączyć siły, tam gdzie to możliwe, aby zharmonizować wymogi dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.

Mamy nadzieję, że dołączycie do nas w budowaniu wzajemnego zaufania, ponieważ wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczną żywność dla każdego.