Aflatoksyna B1: zmiany w GMP+ BA4 oraz zmiany w profilach ryzyka dla Kanady, Ukrainy, Rosji oraz Republiki Czeskiej

środa, 4 stycznia 2017

W dokumencie GMP+ BA4 Minimalne wymogi dla kontroli i analiz zmieniony został rozdział (2.3) zawierający wymogi dla pobierania prób oraz analiz aflatoksyny B1.

1. Zmiany w GMP+ BA4 Minimalne wymogi dla kontroli i analiz

Pierwsza zmiana to procedura – należąca do tego rozdziału – dla badania aflatoksyny B1 w kukurydzy zebranej przed lub w 2014 roku. Procedura ta została usunięta z GMP+ BA4. Można założyć, że na rynku nie ma już żadnej kukurydzy zebranej w roku 2014 lub wcześniej. Dlatego nie ma już potrzeby utrzymywania procedury monitoringu dla tych produktów.

Po drugie, dodany został link do existing protocol (istniejącej procedury) monitoringu aflatoksyny B1, którą można znaleźć  na Portalu GMP+ jako odrębny dokument. Odpowiednie wyjaśnienie znalazło się również w GMP+ BA4.

Ponadto zdecvdowano o włączeniu istniejącej procedury monitoringu aflatoksyny B1 w materiałach paszowych (do zużycia w paszy) dla bydła mlecznego do nowego rozdziału, 2.4. Zrobiono tak, aby zapobiec nadmiernej liczbie paragrafów w dokumencie.  

 

2. Zmiany w procedurze aflatoksyny B1

a. Metoda pobierania prób w miejscu składowania (NOWA)
Jeśli pobieranie prób ma miejsce w miejscu składowania (takim jak na przykład magazyn płaski), a cała partia nie jest dostępna dla pobrania prób, dopuszcza się zastosowanie alternatywnej metody pobierania prób. Ta alternatywna metoda próbobrania odnosi się do kategorii ryzyka ‘Wysokie’ (patrz paragraf 2.3.6.2.1) oraz ‘Srednie’ (patrz paragraf 2.3.7.2.2). Jeśli korzysta się z alternatywnej metody pobierania prób, uczestnik musi dołączać do danej partii wszystkie dostępne wyniki analiz (ze wszystkich dokonanych pobrań prób).

b. Zmiany w profilu ryzyka dla krajów uprawy kukurydzy
W wyniku oceny dostępnych wyników analiz aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International skorygowała, wspólnie z zarządzającymi innymi akceptowanymi systemami , profile ryzyka dla aflatoksyny B1. Dla Kanady, Republiki Czeskiej oraz Ukrainy dokonano zmiany profilu ryzyka ze ‘Średniego’ na ‘Niskie’. Dla Rosji ryzyko zmienia się ze Średniego’ na ‘Wysokie’.

 

Metoda działania

Okresowa ewaluacja klasyfikacji danego kraju jest przeprowadzana w oparciu o wyniki analiz, które firmy certyfikowane GMP+ są obowiązane przesyłać do bazy danych GMP+ Monitoring Database, jak również w oparciu  o wyniki otrzymywane przez inne współpracujące systemy. Ocena wyników analiz opiera się na kryteriach ustalonych w trakcie konsultacji z zarządzającymi tymi systemami.

W praktyce ta metoda ewaluacji okazała się dobrą metodą działania dla krótkoterminowej oceny bieżącego ryzyka. Doraźna Grupa Robocza GMP+ dla aflatoksyny B1 zatwierdziła propozycję zmian. Zmiany w <<procedurze>> wchodzą w życie z dniem 9 stycznia 2017r.

 

Skutki nowej klasyfikacji

Wyniki badań uzasadniają wprowadzone zmiany w klasyfikacji. Oznacza to, że kukurydza z Rosji musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko wystąpienia aflatoksyny B1 jest wysokie. Kukurydza z Kanady, Republiki Czeskiej oraz Ukrainy nie musi podlegać tak częstym badaniom, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 praktycznie nieistnieje.   

 

Co można zrobić?

Dla umożliwienia zmiany klasyfikacji kraju bardzo ważne jest przekazywanie przez jak największą liczbę uczestników GMP+ wyników analiz do uaktualnionej bazy danych GMP+ Monitoring database oraz udostępnianie ich innym uczestnikom GMP+.

Przy wprowadzaniu danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo, a stwierdzone poziomy aflatoksyny zostały podane w odpowiednich jednostkach (mg/kg).

Analizowanie wyników monitoringu jest dla GMP+ International źródłem inspiracji dla wskazywania potencjalnych zagrożeń w ramach komunikacji z uczestnikami oraz dla opracowywania produktów FSP, które pomagają zarówno pojedynczym firmom, jak i całemu przemysłowi paszowemu lepiej przygotować się na codzienne wyzwania związane z zapewnieniem dostaw bezpiecznych pasz dla bezpieczeństwa żywności.