Zmiana profilu ryzyka Chorwacji i Hiszpanii w procedurze aflatoksyny B1

czwartek, 2 lutego 2017

W wyniku oceny dostępnych wyników analiz aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International skorygowała, wspólnie z zarządzającymi innymi akceptowanymi systemami , profile ryzyka dla aflatoksyny B1. Dla Chorwacji i Hiszpanii dokonano zmiany profilu ryzyka ze ‘Średniego’ na ‘Niskie’.

Metoda działania

Okresowa ewaluacja klasyfikacji danego kraju jest przeprowadzana w oparciu o wyniki analiz, które firmy certyfikowane GMP+ są obowiązane przesyłać do bazy danych GMP+ Monitoring Database, jak również w oparciu  o wyniki otrzymywane przez inne współpracujące systemy. Ocena wyników analiz opiera się na kryteriach ustalonych w trakcie konsultacji z zarządzającymi tymi systemami.

W praktyce ta metoda ewaluacji okazała się dobrą metodą działania dla krótkoterminowej oceny bieżącego ryzyka. Doraźna Grupa Robocza GMP+ dla aflatoksyny B1 zatwierdziła propozycję zmian. Zmiany w procedurze wchodzą w życie z dniem 06 lutego 2017.

 

Skutki nowej klasyfikacji

Wyniki badań uzasadniają wprowadzone zmiany w klasyfikacji. Oznacza to, że kukurydza z Chorwacji oraz Hiszpanii może być badana z mniejszą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 praktycznie nie istnieje.

 

Co można zrobić?

Dla umożliwienia zmiany klasyfikacji kraju bardzo ważne jest przekazywanie przez jak największą liczbę uczestników GMP+ wyników analiz do uaktualnionej bazy danych GMP+ Monitoring database oraz udostępnianie ich innym uczestnikom GMP+.

Przy wprowadzaniu danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo, a stwierdzone poziomy aflatoksyny zostały podane w odpowiednich jednostkach (mg/kg).

Analizowanie wyników monitoringu jest dla GMP+ International źródłem inspiracji dla wskazywania potencjalnych zagrożeń w ramach komunikacji z uczestnikami oraz dla opracowywania produktów FSP, które pomagają zarówno pojedynczym firmom, jak i całemu przemysłowi paszowemu lepiej przygotować się na codzienne wyzwania związane z zapewnieniem dostaw bezpiecznych pasz dla bezpieczeństwa żywności.