Tymczasowe środki w związku z niskim poziomem wód w rzekach i kanałach Europy Północno-zachodniej

poniedziałek, 19 listopada 2018

Z uwagi na wyjątkowo niski poziom wody w rzekach i kanałach Europy Północno-zachodniej, dostawy surowców do pasz statkami żeglugi śródlądowej są obecnie bardzo powolne i mogą nawet być wstrzymane w niektórych miejscach. Z powodu przedłużającej się suszy przewiduje się, że poziom wody może jeszcze się obniżyć. W związku z tymi utrudnieniami, ciągłość produkcji pasz dla bydła jest zagrożona, a uczestnicy GMP+ FSA mogą odczuwać czasowy niedobór wystarczających mocy przechowalniczych i transportowych zabezpieczanych GMP+. GMP+ International została poproszona przez interesariuszy o współpracę przy rozwiązaniu tych specyficznych utrudnień.

Tymczasowe środki

Aby stworzyć wystarczające i dostosowane moce przechowalnicze i transportowe oraz rozwiązać problem braku transportu statkami żeglugi  śródlądowej, a dzięki temu zabezpieczyć ciągłość dostaw i składowania surowców do produkcji pasz,  GMP+ International wprowadza co następuje, zgodnie z GMP+ A1 artykuł 11.1: 

1.  Dwie istniejące procedury gatekeeper’a będą niezwłocznie udostępnione do wykorzystywania we wszystkich dotkniętych
    obszarach:
                        Procedura gatekeeper’a dla transportu drogowego (GMP+ BA10, Załącznik 9, część A)
                        Procedura gatekeeper’a dla składowania i przeładunków (GMP+ BA10, Załącznik 10) 

2.  Procedura gatekeeper’a dla transportu żeglugą śródlądową (GMP+ BA10, Załącznik 9, część B) może, z uwzględnieniem
     pewnych zmian w treści, być wykorzystywana w dotkniętych obszarach. Zmiany te są opisane w załączniku. 

Wyjaśnienie odnośnie punktu 1

Udostępnienie tych procedur gatekeeper’a daje uczestnikom certyfikowanym GMP+ FSA możliwość czasowego korzystania z niecertyfikowanego transportu drogowego oraz składowania i przeładunków. Poniżej przedstawiono szereg ważniejszych wymogów dotyczących tych procedur: 

 • Mogą one być stosowane jedynie przez producentów i handlowców certyfikowanych GMP+ FSA.
 • Uczestnik podpisuje umowę o zabezpieczeniu jakości z niecertyfikowaną firmą transportową / przechowalniczo-przeładunkową, w której określa się prawa i obowiązki dotyczące zagwarantowania wymogów GMP+ FSA.
 • Tak zwana lista krajów A (GMP+ BA10, Załącznik 9 i 10) nie ma zastosowania.
 • Uczestnik instruuje zakontraktowaną niecertyfikowaną firmę transportową / przechowalniczo-przeładunkową o odpowiednich wymogach dla transportu / składowania i przeładunków, takich jak:
                       - czyszczenie i/lub dezynfekcja zgodnie z IDTF,
                       - zachowywanie danych jako część T&T,
                       - co robić, jeśli transportowany jest ładunek niezgodny,
                       - odpowiednia higiena i kontrolowanie szkodników.
  Gdy przewożone były ładunki zabronione, należy zastosować procedurę zwolnienia. W takim wypadku ładownia musi zostać zwolniona przed transportem paszy GMP+. 
 • Uczestnik GMP+ FSA przeprowadza kontrolę początkową w niecertyfikowanej firmie transportowej / przechowalniczo-przeładunkowej celem weryfikacji powyższego. Ponadto oczywiste jest, że wszystkie wymagane kontrole muszą być przeprowadzane, 
  a ich wyniki rejestrowane i dostępne.

Patrz GMP+ BA10 ‘Minimalne wymogi dla zakupów’, Załącznik 9, część A i 10 po pełny przegląd wymogów.

Wyjaśnienie do punktu 2

Czasowa procedura gatekeeper’a dla transportu śródlądowego jest dodana do tego biuletynu jako Załącznik. Może ona być stosowana w dotkniętych obszarach przez producentów i handlowców z zakresem Frachtowanie transportu żeglugą śródlądową. Ponadto firmy frachtujące z tym zakresem mogą również korzystać z tej procedury.

Inne środki

W uzupełnieniu powyższego uczestnicy, którzy korzystają z tych tymczasowych środków muszą przestrzegać następujących zasad: 
3.  Obszary dotknięte: uczestnik musi wykazać, że ma do czynienia z przeszkodami nie do pokonania spowodowanymi niskim
     poziomem wody i dlatego ma prawo korzystać z tego rozwiązania.
4.  Uczestnik musi stosować te procedury poprawnie i móc wykazać ich prawidłowe wykorzystywanie swojemu audytorowi
     GMP+.
5.  Do stosowania tych procedur nie są wymagane żadne wyłączenia.

Obowiązujące od zaraz

Powyższe środki obowiązują od zaraz i zasadniczo pozostają w mocy do 1 kwietnia 2019. Do tej daty sytuacja będzie stale monitorowana. W razie potrzeby, GMP+ International poinformuje uczestników o jakichkolwiek ograniczeniach lub rozszerzeniach ich stosowania z dużym wyprzedzeniem. Z uwagi na niepewność co do czasu obowiązywania tych środków tymczasowych, długoterminowe kontrakty z niecertyfikowanymi firmami transportowymi / przechowalniczo-przeładunkowymi nie są zalecane.