Afbeelding beeldlijn

F0.1 Rechten en Plichten

icon

Dit document is beschikbaar in 3 verschillende talen

Versie: 1 januari 2023

Download PDF

1. Introductie

Verschillende partijen zijn betrokken bij het beheer van en de deelname in het GMP+ Feed Certification scheme. In dit document worden de rechten en plichten van de verschillende partijen beschreven. Daarnaast worden andere onderwerpen die betrekking hebben op het functioneren van het GMP+ Feed Certification scheme besproken.

Veel van de clausules in dit document worden uitgebreider besproken of uitgelegd in andere documenten over het certificatieschema. GMP+ International B.V. verwijst naar de definities in F0.2 Definitielijst voor een uitleg van de gebruikte begrippen.

2. Rechten en Plichten van GMP+ International

GMP+ International B.V. (GMP+ International) beheert het GMP+ Feed Certification scheme. In die hoedanigheid heeft GMP+ International een aantal rechten en plichten:

2.1

GMP+ International ontwikkelt en onderhoudt alle documenten inzake het certificatieschema. Deze documenten worden gepubliceerd op de website van GMP+ International. GMP+ International informeert Certificatie Instellingen, bedrijven met een GMP+ certificatie en andere belanghebbenden over wijzigingen in documenten inzake het certificatieschema via nieuwsbrieven en de GMP+ website. De oudere versies van de documenten inzake het certificatieschema zijn ook te vinden op de website.

2.2

GMP+ International ontwikkelt en onderhoudt alle IT-Tooling ten behoeve van het GMP+ Feed Certification scheme.

2.3

GMP+ International is verantwoordelijk voor het opstellen, wijzigen en uitvoeren van een procedure voor het accepteren van Certificatie Instellingen om GMP+ certificering te verlenen.

2.4

GMP+ International heeft het recht om:

  1. een openbaar toegankelijk register bij te houden in de GMP+ Bedrijvendatabase met de benodigde gegevens (in de zin van Appendix 7 bij CR 1.0 Acceptatievoorwaarden) van Gecertificeerde Bedrijven, Certificatie Instellingen en “Critical Location” (Kritische locatie);
  2. de schorsing en intrekking van een GMP+ certificaat overeenkomstig het besluit van de Certificatie Instelling te publiceren;
  3. de schorsing en intrekking van een geaccepteerde Certificatie Instelling te publiceren;
  4. schending van de wettelijke vereisten op grond van audits en EWS-notificaties te rapporteren aan de betreffende Certificatie Instelling en de bevoegde autoriteiten;
  5. aanvullende eisen voor Certificatie Instellingen en/of GMP+ Gecertificeerde Bedrijven te implementeren via een uitvoeringsbesluit;
  6. een Certificatie Instelling bindende instructies te geven met betrekking tot alle eisen als genoemd in het GMP+ Feed Certification scheme. De Certificatie Instelling is verplicht om binnen de door GMP+ International aangegeven termijn te voldoen aan de bindende instructies. Afwijking van de aangegeven termijn is uitsluitend mogelijk op grond van zwaarwegende redenen, na overleg met en toestemming van GMP+ International; en
  7. om volledige of gedeeltelijke ontheffing van de eisen van het GMP+ Feed Certification scheme te verlenen en in te trekken.

2.5

GMP+ International publiceert de tarieven van het GMP+ Feed Certification scheme die van toepassing zijn op de Certificatie Instellingen en GMP+ Gecertificeerde Bedrijven uiterlijk een maand voor het begin van elk nieuw kalenderjaar.

2.6

GMP+ International is uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf en/of Certificatie Instelling indien zodanige schade het rechtstreekse gevolg is van nalatigheid, opzet en/of schending door GMP+ International van diens verplichtingen uit hoofde van het GMP+ Feed Certification scheme, mits zodanige schending door GMP+ International niet veroorzaakt werd door onvoldoende of onjuiste informatie verstrekt aan GMP+ International door het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf en/of de Certificatie Instelling.

De aansprakelijkheid van GMP+ International is te allen tijde beperkt tot EUR 250.000 per claim met een maximum van EUR 1.000.000 per kalenderjaar.

2.7

GMP+ International heeft het recht, zodra een bedrijf conform artikel 4.10 uitgesloten wordt van deelname in het GMP+ Feed Certification scheme, om deze uitsluiting uit te breiden naar andere (rechts)personen en bedrijven die gelieerd zijn aan het uitgesloten bedrijf met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn:

 1. een rechtspersoon die momenteel dan wel tijdens de certificeringsperiode rechtstreeks of op enigerlei andere wijze beslissende zeggenschap uitoefent of uitgeoefend heeft over het uitgesloten bedrijf, of
 2. een natuurlijk persoon die momenteel dan wel tijdens de certificeringsperiode rechtstreeks of op enigerlei andere wijze beslissende zeggenschap uitoefent of uitgeoefend heeft over het uitgesloten bedrijf of over de hierboven onder a. genoemde rechtspersoon, of
 3. een andere groepsmaatschappij of gelieerd bedrijf van een groep waar het uitgesloten bedrijf deel van uitmaakt.

2.8

GMP+ International heeft het recht een voormalig Gecertificeerd Bedrijf/natuurlijk persoon gedurende een langere periode dan vermeld in artikel 4.10 van dit document uit te sluiten, indien uit “nonconformities” (tekortkomingen) uit het verleden blijkt dat het voormalig gecertificeerd bedrijf/natuurlijke persoon niet kwaliteitsbewust of niet geloofwaardig is.

2.9

Eventuele geschillen tussen een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf, of indien van toepassing, een voormalig Gecertificeerd Bedrijf en GMP+ International die voortkomen uit of verband houden met het GMP+ Feed Certification scheme dienen afgehandeld te worden volgens de F0.5 Geschillenprocedure.

3. Rechten en Plichten van Certificatie instellingen en Critical locations

3.1

De Certificatie Instelling die door GMP+ International geaccepteerd is voor het uitvoeren van audits voor het GMP+ Feed Certification scheme en de uitgifte van GMP+ certificaten, dient een rechtspersoon te zijn of vast onderdeel uit te maken van een rechtspersoon die juridisch aansprakelijk kan worden gehouden voor al diens certificatie-activiteiten. Een Certificatie Instelling van de overheid wordt beschouwd als een rechtspersoon op grond van de overheidsstatus ervan.

3.2

De Certificatie Instelling en de “Critical Location(s) daarvan zijn verplicht zich te houden aan de eisen als vermeld in het GMP+ Feed Certification scheme en de CR1.0 Acceptatievoorwaarden.

3.3

Na het nemen van een certificatiebesluit, heeft een Certificatie Instelling het recht om:

 1. een GMP+ certificaat aan een bedrijf te verstrekken, mits het bedrijf voldoet aan alle van toepassing zijnde eisen uit het GMP+ Feed Certification scheme;
 2. een GMP+ certificaat van een Gecertificeerd Bedrijf te schorsen of in te trekken als het Gecertificeerd Bedrijf niet voldoet aan de eisen uit het GMP+ Feed Certification scheme.

3.4

De Certificatie Instelling of de “Critical Location” daarvan is verplicht de GMP+ Bedrijvendatabase voortdurend te actualiseren.

3.5

De Certificatie Instelling of de “Critical Location” dient, binnen een door GMP+ International bepaalde termijn, te voldoen aan:

 1. aanvullende eisen; en
 2. wijzigingen in het GMP+ Feed Certification scheme.

3.6

Certificatie Instellingen zijn verplicht de van toepassing zijnde vergoedingen te betalen als gepubliceerd door GMP+ International. De betreffende Certificatie Instellingen zijn verantwoordelijk voor het betalen van de jaarlijkse vergoeding van de “Critical Location(s)” ervan.

4. Rechten en plichten van bedrijven

4.1

Een bedrijf dient rechtspersoonlijkheid te bezitten en legaal als bedrijf geregistreerd te zijn bij de bevoegde autoriteit in het land waar het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is.

4.2

Een bedrijf dat GMP+ gecertificeerd wenst te worden, kan een verzoek voor GMP+ certificatie indienen bij een geaccepteerde Certificatie Instelling. Het bedrijf moet voldoen aan alle eisen en verplichtingen als vermeld in de geldende versie van het GMP+ Feed Certification scheme en de certificatie-overeenkomst met de Certificatie Instelling. Na succesvolle afronding van de initiële audit, de certificatieprocedure en alle andere plichten, kan de Certificatie Instelling, na een positieve certificatiebeslissing, een GMP+ certificaat aan het bedrijf uitgeven.

4.3

Bij wijzigingen van het GMP+ Feed Certification scheme dient het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf binnen het door GMP+ International bepaalde en gepubliceerde termijn te voldoen aan de gewijzigde eisen en/of tijdelijke aanvullende eisen.

4.4

Bedrijfslocaties van een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf, te onderscheiden naar locatie of functie, waar GMP+ activiteiten uitgevoerd worden die vallen onder de werkingssfeer van het GMP+ Feed Certification scheme, dienen gecertificeerd te worden.

Indien op een Bedrijfslocatie van een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf andere niet-gecertificeerde bedrijven activiteiten uitvoeren die vallen onder de werkingssfeer van het GMP+ FC Scheme, dient elk van die bedrijven ook GMP+ gecertificeerd te worden, dan wel gecertificeerd te worden krachtens een ander, binnen het GMP+ FC Scheme geaccepteerde, certificatieschema. Voor acceptatie van andere certificatieschema’s, zie TS1.2 Inkoop.

4.5

Het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf is verplicht de betreffende Certificatie Instelling binnen 48 uur te informeren over wijzigingen op het gebied van diervoederactiviteiten die onder de werkingssfeer van het GMP+ Feed Certification scheme vallen, de organisatie of het kader waarbinnen het managementsysteem actief is.

4.6

Indien:

 1. GMP+ International de acceptatie intrekt van de Certificatie Instelling die het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf heeft gecertificeerd, of
 2. de Certificatie Instelling de licentieovereenkomst inzake het GMP+ Feed Certification scheme met GMP+ International beëindigt, of
 3. de Certificatie Instelling de certificatie-overeenkomst met het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf beëindigt,

moet het GMP+ Gecertificeerd bedrijf vóór de ingangsdatum van de intrekking of beëindiging een nieuwe certificatie-overeenkomst sluiten met een andere Certificatie Instelling om de GMP+ certificatie te kunnen voortzetten.

4.7

Met het aangaan van een certificatie-overeenkomst staat het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf toe dat:

 1. de bevoegde autoriteiten GMP+ International informeren over geconstateerde niet-naleving van wettelijke plichten met betrekking tot de veiligheidsaspecten van diervoeder; en
 2. GMP+ International de bevoegde autoriteiten informeert over geconstateerde niet-naleving van wettelijke plichten met betrekking tot de veiligheidsaspecten van diervoeder.

4.8

GMP+ International heeft ingestemd met wederzijdse erkenning van diverse andere certificatieschema’s. In deze bilaterale overeenkomsten wordt onder andere bepaald dat andere certificatieschema’s kunnen verzoeken om samen met GMP+ International een audit uit te voeren bij een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf wanneer er bedenkingen bestaan over naleving van de normen op het gebied van diervoederveiligheid. Het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf is verplicht medewerking te verlenen aan zodanige audit.

4.9

Als er sprake is van een situatie waarin een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf geconfronteerd wordt met een buitengewone gebeurtenis, is het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf verplicht dat te melden aan de Certificatie Instelling en/of de “Critical Location” daarvan.

Voorbeelden van buitengewone gebeurtenissen omvatten, zonder daartoe beperkt te zijn:

 1. het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf bestaat niet meer omdat het vernietigd is door een terreurdaad of oorlogsdaad of overgenomen is door soldaten of rebellen;
 2. het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf wordt gesloten door het hoofdkantoor omdat de regio waar het bedrijf gevestigd is niet veilig is;
 3. er kan geen audit plaatsvinden van het GMP+ Gecertificeerd Bedrijf omdat de regio niet veilig genoeg is voor bezoek door auditors van de Certificatie Instelling en/of de “Critical Location” daarvan.

4.10

Het is een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf/natuurlijk persoon (zie artikel 2.8) gedurende tenminste 12 maanden niet toegestaan een nieuwe aanmelding voor deelname in het GMP+ Feed Certification scheme in te dienen, indien:

 1. het GMP+ certificaat van dat bedrijf wordt ingetrokken door de Certificatie Instelling op grond van niet-nakoming (zie artikel 5.3 van de CR2.0 Beoordeling en certificering);
 2. een certificaat wordt ingetrokken door de Certificatie Instelling van andere certificatieschema’s die GMP+ International als gelijkwaardig beschouwd.

4.11

Het is een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf niet toegestaan om als poortwachter producten of diensten aan te kopen van een leverancier indien:

 1. deze leverancier uitgesloten is van deelname wegens schorsing of intrekking van het GMP+ certificaat,
 2. het certificaat van deze leverancier ingetrokken is door de Certificatie Instelling van andere certificatieschema’s die GMP+ International als gelijkwaardig beschouwd.

4.12

Tijdens de geldigheidsduur van een GMP+ certificaat mag een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf overgaan naar een andere Certificatie Instelling.

4.13

Eventuele geschillen tussen een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf en een Certificatie Instelling als ook tussen een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf en GMP+ International die voortkomen uit of verbandhouden met het GMP+ Feed Certification scheme dienen afgehandeld te worden volgens de F0.5 Geschillenprocedure.

5. Het gebruik van GMP+ FC Logo’s / Handelsmerken

5.1

GMP+ International verleent de geaccepteerde Certificatie Instellingen en GMP+ Gecertificeerde Bedrijven (in dit hoofdstuk 5 “Gebruikers” genoemd) het exclusieve recht om gebruik te maken van de logo’s en/of handelsmerken van GMP+ International. GMP+ International kan dit recht op elk moment intrekken. GMP+ International kan naar eigen inzicht de gebruiker verzoeken de logo’s en/of handelsmerken te verwijderen.

5.2

Het gebruik of de weergave van de logo’s van de GMP+ Feed Safety Assurance module (GMP+ FSA) en/of de GMP+ Feed Responsibility Assurance module (GMP+ FRA) bewijst niet dat het bedrijf ook werkelijk gecertificeerd is. Een GMP+ FSA en/of GMP+ FRA logo is uitsluitend geldig als het betreffende bedrijf als gecertificeerd opgenomen is in de GMP+ Bedrijvendatabase op de website van GMP+ International.

5.3

De Logo’s en/of Handelsmerken dienen wat ontwerp en kleuren betreft gelijk te zijn aan het door GMP+ International verstrekte origineel. GMP+ International biedt de GMP+ FSA en GMP+ FRA Logo’s ook aan in zwart/wit. Een Gebruiker mag de Logo’s en/of Handelsmerken uitsluitend op de volgende wijze weergeven:

 1. op of nabij de bedrijfslocatie of het transportvoertuig van de Gebruiker;
 2. op documenten van Gebruiker, maar alleen als de geleverde producten of diensten geproduceerd zijn onder de werkingssfeer van een GMP+ certificaat;
 3. op de website van de Gebruiker;
 4. het is niet toegestaan om het GMP+ FSA Logo te gebruiken op of nabij GMP+ gecertificeerde (geproduceerde) producten;
 5. het is wel toegestaan om het GMP+ FRA logo te gebruiken op of nabij GMP+ gecertificeerde (geproduceerde) producten;
 6. het is bedrijven die tijdelijk geaccepteerd zijn niet toegestaan om gebruik te maken van GMP+ Logo’s en/of Handelsmerken.

Richtlijnen

GMP+ FSA Logo

Toegestaan op

NIET toegestaan op

Label


X

Verpakking (bijv. zakken/big bags, bulkverpakking, pallets).


X

Transportdocument (niet bevestigd aan het product of de verpakking).


Factuur (niet bevestigd aan het product of de verpakking).


Specificatieblad (niet bevestigd aan het product of de verpakking).


Brochures, reclame (niet bevestigd aan het product of de verpakking).Indien een GMP+ Gecertificeerd Bedrijf kennis neemt van misbruik van de Logo’s en/of Handelsmerken, dient het bedrijf zodanig misdrijf onmiddellijk te melden aan GMP+ International. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van GMP+ International, is elke Certificatie Instelling gezamenlijk met GMP+ International bevoegd een claim in te dienen jegens (rechts)personen die misbruik maken van de Logo’s en/of Handelsmerken.

Het is Gebruikers niet toegestaan om:

  1. een logo te ontwerpen of te gebruiken dat verwijst naar de Logo’s en/of Handelsmerken van GMP+ International;
  2. de Logo’s en/of Handelsmerken of een aanpassing daarvan gedeeltelijk of geheel te registreren;
  3. de Logo’s en/of Handelsmerken te gebruiken als (deel van) een bedrijfsnaam, handelsnaam, productnaam of naam van een dienst.

Gebruikers die handelen in strijd met dit artikel zijn aansprakelijk jegens GMP+ International voor alle veroorzaakte schade en kosten.