Early Warning System

Gdy wykryjesz (potencjalnie) niebezpieczną paszę, należy to zgłosić za pomocą formularza zgłoszenia EWS. Wspólnie możemy zapobiec szkodliwym skutkom dla Twojej firmy i dla łańcucha (w największym możliwym stopniu). Bezpieczna pasza jest i pozostaje wspólną odpowiedzialnością.

Co to jest Early Warning System?

Bezpieczeństwo pasz jest nadal w rękach ludzi. Coś może pójść źle. W takim przypadku, Early Warning System (EWS) stanowi ważne zabezpieczenie, które pomaga ograniczyć rozmiary lub złagodzić (potencjalny) problem, na wczesnym etapie, za pomocą odpowiednich działań.

Dla firm certyfikowanych GMP+, niekiedy obowiązkowe jest zgłaszanie w razie wykrycia zanieczyszczonej paszy. Warunki dotyczące tego obowiązku są opisane w Feed Safety Management Systems Requirements. Zgłoszenia są oceniane przez GMP+ International, a Wspólnota GMP+ jest informowana w razie potrzeby.

Dlaczego Early Warning System?

Celem EWS jest zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa pasz i umożliwienie szybkiej reakcji i szybkiego informowania całego łańcucha paszowego o (nowych) zagrożeniach i ryzykach, co ma zapobiegać lub ograniczać szkodliwe skutki dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Kiedy wysyłam zgłoszenie EWS?

Wszystkie spostrzeżenia i sygnały, że pasza jest niebezpieczna lub stanowi ryzyko dla kolejnych ogniw łańcucha paszowego lub żywnościowego, bazujące na limitach prawnych i /lub limitach GMP+ muszą być zgłaszane*.

Skorzystaj z drzewa decyzyjnego, aby ocenić, czy sytuacja jest nieunikniona. Zgłaszanie jest obowiązkowe jedynie wtedy, gdy dotyczy produktów objętych zakresem certyfikatu GMP+.

Obowiązkowe jest powiadomienie GMP+ International w ciągu 12 godzin od wykrycia zanieczyszczenia lub odchylenia, jeśli:

  1. Przedmiotowy produkt został już dostarczony i nie jest zablokowany w całości.
  2. Gdy śledzenie drogi produktu nie jest jasne i kompletne.

Okres 12 godzin oznacza kolejne godziny i rozpoczyna się w momencie, gdy dowiadujesz się o zanieczyszczeniu. Może to, na przykład, być wtedy, gdy otrzymujesz świadectwo analizy lub informację z laboratorium, które przeprowadziło analizę, lub od Twojego dostawcy.

Jeśli sytuacja wydaje się być pod kontrolą, możliwe jest, po właściwym uzasadnieniu, odstępstwo od obowiązku zgłoszenia w ciągu 12 godzin.

Gdy przeprowadzasz analizę potwierdzającą i wynika z niej, że nie ma zanieczyszczenia, nie jest już konieczne wysyłanie zgłoszenia EWS.

Niepewność pomiaru nie może być brana pod uwagę, decyduje faktyczny wynik.

* Wyjątek dotyczy salmonelli, która  może być poddana zabiegom pozwalającym na wykazanie, że wyeliminowano bakterie salmonelli.

Do kogo należy wysłać zgłoszenie EWS?

Poza zgłoszeniem do GMP+ International, jest oczywiście konieczne poinformowanie potencjalnie dotkniętych klientów lub dostawców. Naturalnie, obowiązuje to również wtedy, gdy działając jako usługodawca wykryjesz problem w paszy dla zwierząt, musisz wtedy poinformować właściciela przedmiotowego produktu.

To sama firma jest odpowiedzialna za zgłoszenie incydentu do jednostki certyfikującej, a jeśli to wymagane przez prawo, do właściwych władz w kraju, w którym firma ma siedzibę.

W jaki sposób przekazuję zgłoszenie EWS?

Możesz zgłosić zagrożenia i (nieuniknione) problemy w paszy poprzez formularz EWS notification form. Można również skorzystać z formularza opracowanego przez odpowiednie władze i wysłać go ews@gmpplus.org. 

W chwili zgłaszania może nie być możliwe przekazanie lub zebranie wszystkich wymaganych informacji. Prosimy podać to wyraźnie w zgłoszeniu i upewnić się, że gdy tylko informacje będą dostępne, zostaną przekazane GMP+ International. Im więcej informacji otrzymuje GMP+ International, tym lepiej może ocenić, czy sytuacja znajduje się pod kontrolą, czy też nie.

Oprócz zgłoszenia przez formularz, można skontaktować się z GMP+ International korzystając z następujących kontaktów:

GMP+ International
Tel.   + 31 (0)70 307 41 20 )W zwyczajowych godzinach pracy w Niderlandach):
Tel. komórkowy + 31 (0)6 46 07 60 36
Mail: ews@gmpplus.org

Co się dzieje po wysłaniu zgłoszenia?

Po otrzymaniu zgłoszenia, GMP+ International dokonuje wstępnej oceny. GMP+ International skontaktuje się z Tobą, aby przedyskutować dalsze potrzebne działania lub powiadomić, że sprawa może być zamknięta. Wszystkie informacje mają charakter poufny. Gdy sytuacja wydaje się nie być pod kontrolą, GMP+ International opublikuje ostrzeżenie EWS, aby poinformować o tym firmy, w konsultacji ze zgłaszającym.

Oprócz wysłania zgłoszenia, musisz także ustalić pochodzenie i przeznaczenie niebezpiecznych partii, zablokować je lub spowodować ich zablokowanie, poinformować dostawców i klientów, których to dotyczy, ustalić przyczynę zanieczyszczenia i zastosować działania naprawcze.

Formularz zgłoszenia EWS stanowi podstawowe źródło informacji dla GMP+ International przy określaniu potencjalnego ryzyka w przesyłanych komunikatach i może prowadzić do korekt w GMP+ FSA module (procedura aflatoksyny B1 jest tego przykładem), Feed Support Products (na przykład szybkie skany i poprawki ocen ryzyka), wymogach certyfikacji i zgodności, informacjach o zagrożeniach i innych działaniach.

Gdzie znaleźć ostrzeżenia EWS?

Przekazujemy ostrzeżenia EWS poprzez maile GMP+ Alert. Właściwe ostrzeżenia EWS można znaleźć na portalu “GMP+ Portal” i są one widoczne jedynie dla firm certyfikowanych GMP+ i Jednostek Certyfikujących.

Co zawiera ostrzeżenie EWS?

Ostrzeżenie identyfikuje produkt, o który chodzi, substancję(-e) niepożądaną(-e) oraz wykryte wartości, jak również kraj pochodzenia. Dane dotyczące konkretnej firmy są publikowane jedynie w absolutnie wyjątkowych sytuacjach.

Nawet, jeśli sytuacja jest pod kontrolą, GMP+ International może zdecydować o opublikowaniu ostrzeżenia. Pozwala to firmom certyfikowanym wyciągać naukę z takich sytuacji, aby w przyszłości zapobiegać podobnym przypadkom.

Prywatność i udostępnianie danych

GMP+ International nie udostępnia danych o firmie stronom trzecim, za wyjątkiem, gdy:

  1. Firmy, objęte systemem zapewniania jakości innym niż GMP+ FSA module, uczestniczą w incydencie, GMP+ International ma umowę o wzajemnej wymianie z tym systemem, a system ten ma podobną politykę prywatności, wówczas GMP+ International przekaże odpowiednie informacje dotyczące incydentu temu systemowi.
  2. Naruszenie obowiązkowych wymogów jest stwierdzone na podstawie audytu lub zgłoszeń EWS, po czym GMP+ International ma prawo (patrz GMP+ A1 § 8.2.6 / F 0.1 § 2.4) przekazać te ustalenia jednostce certyfikującej, jak również właściwym władzom.

Jakieś pytania?

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z GMP+ Helpdesk. Zapisz się na nasz newsletter (biuletyn), aby otrzymywać najświeższe informacje.

Drzewo decyzyjne EWS

Można tu sprawdzić, czy jest to Powiadomienie EWS.

Drzewo decyzyjne EWS
EWS Zwiadomienia

Utwórz zawiadomienie EWS

Formularza Powiadomienia