International Database for Transport of Feed (IDTF) – Biuletyn 1/2021

wtorek, 21 września 2021

Międzynarodowy Komitet ds. Transportu Drogowego (International Committee for Road Transport, ICRT), tj. GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC oraz AMA, dokonał szeregu zmian w bazie danych IDTF, które są obecnie przez IDTF wdrażane. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tych zmian. Produkty i odpowiadające im programy czyszczenia są dodawane do bazy danych IDTF na wniosek firm bezzwłocznie po ich akceptacji przez ICRT. „Data publikacji” wskazuje datę wprowadzenia zmiany do IDTF. „Obowiązuje od” wskazuje datę wejścia w życie obowiązku stosowania danego programu czyszczenia.

1.  Nowe produkty sklasyfikowane w IDTF

2. Zmiany w produktach sklasyfikowanych w bazie danych IDTF


3. Nowe zwolnienia z wymogów czyszczenia po transporcie melasy i gliceryny

Dla niektórych produktów ujętych w bazie danych IDTF istnieje możliwość odstąpienia od czyszczenia, pod pewnymi warunkami, jeśli produkty transportowane jako następne są wymienione pod tym samym numerem IDTF:

 • Nowy numer IDTF 30699:  Gliceryna i lecytyny pochodzenia roślinnego i oznakowane jako paszowe / spożywcze / farmaceutyczne lub jako nadające się do pasz / żywności / celów farmaceutycznych
 • Numer IDTF 30440:  Płynne oleje, tłuszcze, kwasy tłuszczowe, (estryfikowane) kwaśne oleje pochodzenia roślinnego i oznakowane jako paszowe / spożywcze / farmaceutyczne lub jako nadające się do pasz / żywności / celów farmaceutycznych
 • Numer IDTF 30433:  Melasa, wywar melasowy i produkty podobne

Obecnie można odstąpić od czyszczenia pod pewnymi warunkami nie tylko w przypadku produktów wymienionych pod tym samym numerem IDTF, lecz również wtedy, gdy produkty są wymienione odpowiednio pod numerami IDTF 30440, 30699 lub 30443:

Dla nowego numeru IDTF 30699: 
Gliceryna i lecytyny pochodzenia roślinnego i oznakowane jako paszowe / spożywcze / farmaceutyczne lub jako nadające się do pasz / żywności / celów farmaceutycznych ma zastosowanie następujące odstępstwo:

Czyszczenie po transporcie produktu wymienionego pod tym numerem IDTF nie jest obowiązkowe, gdy:

 • Następny ładunek należy do tego samego numeru IDTF, lub
 • Następny ładunek należy do następujących numerów IDTF 
System certyfikacji Zwolnienie dla numeru IDTF
AIC 30433, 30440
AMA 30433, 30440
EFISC-GTP 30433, 30440
GMP+ 30433, 30440
OVOCOM 30433*, 30440
Qualimat 30440, Zwolnienie dla numeru 30433 nie jest zaakceptowane
QS 30433, 30440


Uwaga, ta możliwość nie dotyczy wszystkich systemów certyfikacji.
* Firmy certyfikowane zgodnie z FCA powinny poinformować swój System Certyfikacji OVOCOM, w przypadku zastosowania zwolnienia z reżimu czyszczenia.

Dla numeru IDTF 30440: 
Płynne oleje, tłuszcze, kwasy tłuszczowe, (estryfikowane) kwaśne oleje pochodzenia roślinnego i oznakowane jako paszowe / spożywcze / farmaceutyczne lub jako nadające się do pasz / żywności / celów farmaceutycznych
 ma zastosowanie następujące odstępstwo:

 • Następny ładunek należy do tego samego numeru IDTF, lub
 • Następny ładunek należy do następującego numeru IDTF:
System certyfikacji Zwolnienie dla numeru IDTF
Wszystkie systemy certyfikacji 30699


To odstępstwo dotyczy wszystkich systemów certyfikacji.

Dla numeru IDTF 30433 
Melasa, wywar melasowy i produkty podobne
ma zastosowanie następujące odstępstwo:

 • Następny ładunek należy do tego samego  numeru IDTF, lub
 • Następny ładunek należy do następującego numeru IDTF:
System certyfikacji Zwolnienie dla numeru IDTF
AIC 30699
AMA 30699
EFISC-GTP 30699
GMP+ 30699
OVOCOM* 30699
Qualimat Zwolnienie nie jest zaakceptowane
QS 30699


Uwaga, ta możliwość nie dotyczy wszystkich systemów certyfikacji.
* Firmy certyfikowane zgodnie z FCA powinny poinformować swój System Certyfikacji OVOCOM, w przypadku zastosowania zwolnienia z reżimu czyszczenia.

Ważne: 
Aby móc odpowiednio ograniczyć czyszczenie przed transportem tych produktów, należy również spełnić dalsze wymogi:

 1. Zbiornikowiec do przewozu luzem musi być właściwie osuszony
 2. Odstąpienie od czyszczenia musi być zatwierdzone na piśmie przez firmę, która otrzymuje produkt. Strona wydająca instrukcje musi potwierdzić firmie wykonującej transport, że można skorzystać z tego odstępstwa.
 3. Odstąpienie od czyszczenia nie może doprowadzić do wzrostu zagrożeń chemicznych, mikrobiologicznych i/lub fizycznych dla przewożonej paszy i musi być uwzględnione w ocenie ryzyka firmy transportowej oraz udokumentowane.
 4. W ocenie ryzyka należy wziąć pod uwagę czas pomiędzy 2 kolejnymi ładunkami.

Rozszerzenie odstępstwa wchodzi w życie natychmiast. Zmiana numeru IDTF z 30440 na 30699 dla Gliceryny i lecytyn pochodzenia roślinnego i oznakowanych jako paszowe / spożywcze / farmaceutyczne lub jako nadające się do pasz / żywności / celów farmaceutycznych będzie obowiązywać od 20.12.2021r.

4. Częściowe zniesienie zakazu paszowego

Unia Europejska (UE) zniosła częściowo zakaz używania przetworzonych białek zwierzęcych w paszach zgodnie z Dyrektywą (UE) 2021/1372.

Od 6 września 2021 istniejące ograniczenia są złagodzone pod pewnymi warunkami:

 • przetworzone białka zwierzęce pozyskiwane ze świń i z owadów mogą być dodawane do pasz dla drobiu
 • przetworzone białka zwierzęce pozyskiwane z drobiu i z owadów mogą być dodawane do pasz dla trzody
 • żelatyna i kolagen pozyskiwane z przeżuwaczy mogą być dodawane do pasz dla zwierząt innych niż przeżuwacze.

Przyjęcie tych przepisów prawa ma pewne konsekwencje dla IDTF. ICRT przygotowuje odpowiednie zmiany i dąży do ich wprowadzenia najszybciej, jak to możliwe.
W oczekiwaniu na wprowadzenie tych zmian, firmy mają prawo przewozić białka zwierzęce zgodnie z Dyrektywą (UE) Nr 2021/1372 lub zgodnie z krajowymi przepisami prawa, o ile są one bardziej restrykcyjne niż prawodawstwo UE.

5. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności została dostosowana

W celu podkreślenia, że programy czyszczenia w IDTF to programy minimalne, do klauzuli ograniczenia odpowiedzialności zostało dodane poniższe stwierdzenie. Czasem może być zastosowany bardziej restrykcyjny program czyszczenia.

“Jednakże, gdy przepisy prawa tego wymagają lub tam, gdzie występują istotne zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska, może obowiązywać bardziej restrykcyjny program czyszczenia”

W razie pytań, prosimy kontaktować się z Waszym systemem certyfikacji.